Tuesday, March 24, 2009

Graphic Design WS: รายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการเทคนิคในการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 40
สาขา กราฟิกดีไซน์
ครั้งที่ 1/2552
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม บริษัท ออมนิวิชั่นและโอไอซี จำกัด
คลิก

No comments:

Post a Comment